Walne Zebranie – zmiany w organach Stowarzyszenia

22.06.2012

21 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania za rok 2011, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium, a także powołane zostały na okres kolejnej kadencji Zarząd w składzie:

Adam Bortnik – Prezes,
Beata Radziszewska – Wiceprezes,
Barbara Pastuła – Wiceprezes,
Monika Tomaszewicz – Skarbnik,
Bohdan Kowalski – Członek

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

Jacek Gałkowski – Przewodniczący,
Małgorzata Frymus – Zastępca Przewodniczącego,
Beata Stelter – Sekretarz.

Uchwalono również zmiany Statutu Stowarzyszenia, związane z rodzajem prowadzonej działalności, trybem pozbawienia członkostwa oraz sposobem reprezentacji.